Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
28.05.2014 17:33 - Нивата на реалност в света
Автор: budha1 Категория: Други   
Прочетен: 2479 Коментари: 0 Гласове:
1 image   1. Обективно съществуващият Свят не се изчерпва със света на емпиричната материална действителност - вещественият свят, възприеман от органите на чувствата ни.

2. Съществува друга реалност, с друга форма на битие, лежаща извън областта на съществуване на материалния свят - Свят на висшата реалност.

3. Физическият свят, в който живеем, е вторичен, производен, “сянка" на Света на висшата реалност.

4. Светът на висшата реалност е безкраен, вечен и неизменен. В него отсъстват категории като пространство, време, движение, еволюция, раждане, смърт.

5. Универсумът, т.е. Светът, включващ в себе си Света на висшата реалност и Света на материалната действителност, е отворена система.

6. В основата на Универсума лежи някакво външно спрямо него, всеобемащо Първоначало - трансцедентен, трансрационален, непостижим, свръхличностен Бог (Абсолют), достъпен чрез откровение единствено за мистично знание.                                                                        Доказани, обосновани и математически точно са описани седемте нива на реалността на Света (Рис.1), които напълно съответстват на езотеричното знание: Абсолютно "Нищо" (Божествена монада), първични торсионни полета на въртене (поле на Съзнанието на Вселената), физически вакуум (ефир), плазма (огън), газ (въздух), течност (вода), твърдо тяло (земя).

Първо ниво - Абсолютно "Нищо"

Първо ниво на реалността - геометрично пространство - Абсолютно "Нищо" - Велика Пустота. Спомнете си твърдението на Клифоррд и Картан, че в Света няма нищо, освен пространството с неговата кривина и усукване. Изменението на кривината и усукването на пространството водят до две негови състояния. Първото съответства на подреденото състояние на Абсолютното "Нищо", второто - на неподреденото. На това ниво на реалност няма нищо конкретно: нито наблюдател (съзнание), нито вещество (материя). "Празното пространство предполага съществуването на "първично Съзнание или Свръхсъзнание", в ролята на активното начало - Бог и не се поддава на аналитично описание".

Второ ниво на реалност - Поле на Съзнанието на Вселената

Преходът от първото ниво на реалността към второто - нивото на първичното поле на въртене или първично торсионно поле, се осъществява благодарение на активното начало - "първичното Съзнание или Свръхсъзнание". От абсолютното "Нищо" се раждат първичните торсионни полета, които се обясняват с усукването на пространството. Такова първично торсионно поле представлява елементарни пространствено-времеви вихри с дясно и ляво въртене, пренасящи не енергия, а информация. Геометрията на пространството на това ниво е десетмерно многообразие (четири транслационни координати и шест ъглови), при което неговата кривина се оказва равна на нула, а въртенето е различно от нула. Тези вихри пораждат както десни, така и леви торсионни полета и може да се интерпретират като информационно поле, пронизващо пространството. Уравненията на торсионното поле са съществено нелинейни, затова торсионните полета може да притежават сложна вътрешна структура, което им позволява да бъдат носители на значителен обем информация.

Програмата за Трансцедентална медитация на Махариши Махеш Йога, за която ще говорим по-нататък, предполага активно взаимодействие на човешкия мозък с първичното торсионно поле и нарича това поле "поле на Съзнанието" . Това поле носи информация за цялата реалност. То е способно да въздейства върху съзнанието на човека и в резултат на това въздействие става вербализация на научното или религиозното знание (явление).

В статията си "Ние влязохме в епохата на Водолея" (в-к "Чистый мир" №4, 1996 г.), В. Екшибаров пише: "Казано простичко, торсионните полета носят в себе си знания за бъдещето на Вселената, в тях първоначално се формира съдбата на отделния човек. Те могат да влияят върху предмети и явления от материалния свят и да насочват хода на всички процеси. Тези полета пронизват всеки миг от нашия живот от раждането до смъртта ни и след нея. Само че ние сме твърде дебелокожи и се изхитряваме да не ги забелязваме. А тези, които ги забелязват, наричаме или гении, или пророци, или екстрасенси".

В течение на еволюцията полето на Съзнанието на Вселената (или информационното поле на Вселената) се запълва с информация точно така, както се запълва с информация съзнанието на човека по време на живота му. Космическото енергоинформационно поле, концентрирано и локализирано около Земята, образува енергоинформационното поле на Земята, което науката нарича "Център". Сега учените се опитват да определят геометрията на Центъра - получава се една сложно засукана спирала.

В Русия школата на акад. А.Е.Акимов, член на РАЕН, развива научен подход за изучаване на първичните полета на въртене. Тя използва изкуствено генериране на такива полета, с помощта на технически устройства и осъществява експериментално изследване на тези полета върху живи и неживи обекти. Съвкупността от експерименталните и техническите разработки в това направление дава основание, тези полета да се нарекат торсионни.

Съществуват три основни свойства на първичните торсионни полета и това са: способността им да пренасят информация, без да пренасят енергия; да предават информацията със скорост, превишаваща скоростта на светлината; да се разпространяват не само в бъдещето, но и в миналото.

Отчитайки всичко казано по-горе, можем да направим извода, че двете горни нива, включвайки частично и нивото на физическия вакуум, образуват субективната физика, тъй като основен фактор в явленията на горните нива е съзнанието. Основната енергия, действаща на горните нива, е психическата енергия, чието съзнателно използване предстои в най-близко бъдеще. В днешно време учените в повече от 120 страни в света се занимават с изучаване на второто ниво на реалност - полето на Съзнанието на Вселената. Затова са създадени научни центрове, снабдени със съвременно оборудване, разработени са научни програми от типа на програмата за Трансцедентална медитация (ТМ), позволяваща получаването на реални внушителни постижения в много области на човешкия живот: здравеопазването, образованието, екологията, науката и т.н. Разбира се, без отчитане на горните три нива, картината на Света ще се окаже непълна. Още повече, че става сливане на съвременните методи за изучаване на физическите закони с получаването на "чисто знание", посредством взаимодействие на човешкото съзнание с "Полето на Съзнание на Вселената". Според научната програма на Махариши-Хагелин (физик-теоретик), то представлява единен източник както за законите на естествознанието, така и за обществените закони.

Трето ниво - физически вакуум

Първичните торсионни полета пораждат физическия вакуум, а физическият вакуум е носител на всички останали полета - електромагнитни, гравитационни и вторични торсионни, породени от веществото. Електроните на произволно вещество, въртящи се около ядрото и едновременно около оста си, могат да преминават от орбита на орбита, излъчвайки при прехода електромагнитни вълни. Едновременно с това, според Г. И. Шипов, при прехода се излъчват и торсионни вълни, които се родени от собственото въртене на електрона. Те представляват "памет" за миналото въртене на частицата - нещо като инерция. "Импулсът на собственото въртене - спинът, може да се "откъсне" от частицата" - твърди ученият.

Това се доказва от съществуването на такава частица, като неутриното. Именно нея се наложи в началото да я "измислят" (а после я откриха експериментално), когато се изясни, че при реакцията на разпад на неутрона, не се изпълнява законът за съхранение: сумата от спиновете на частиците преди реакцията не е равна на сумата от спиновете след реакцията. Разликата – това са частиците неутрино.

"Ето този "свободен" спин, това откъснато от веществото въртене, според изчисленията на сътрудниците от Научния Център за физическия вакуум при ИТПФ, се явява онази информация, която без всякакво силово въздействие определя множество процеси във Вселената. Отнасяйки информацията, вълните на свободните спинове отлитат в пространството. Това излъчване в института за теоретична и приложна физика (ИТПФ) наричат вторично торсионно поле".

Има основания да се предполага, че квантите на торсионното поле - тордиони, това са така наречените нискоенергийни реликтови неутрино.

На микрониво нашето тяло представлява набор от мънички жироскопи, пумпали, във вид на елементарни частици, предизвикващи със своето въртене появата на торсионни полета. Нашето съзнание също е система от спинови трептения на частиците, от които се състои мозъкът. Нашата планета, въртейки се около Слънцето и около собствената си ос, също генерира торсионни полета. Същото може да се каже и за въртящата се Слънчева система и за въртящата се Вселена, и даже за самото пространство, което също така е усукано. Всички те създават торсионни полета. Полетата на безбройните елементарни частици, атоми, същества и звезди се сливат във Вселената. И се оказва, че ние с нашите микровихри не сме изолирани системи от мисли и образи, които ще изчезнат веднъж завинаги, а сме истински приемници-предаватели на торсионните взаимодействия във Вселената. По такъв начин всеки мозък се явява част, клетка, неврон на Световния Разум.

Ние, като човечество, изглежда, още не сме внесли абонамента си и не сме включени истински в този необозрим "Интернет". Когато някой е надарен със способността да въвежда своето торсионно поле в резонанс с нашата торсионна Вселена - ето ви гениално озарение, свръхсетивни способности, това е природата на множество чудеса и свръхестествени явления.

Не се ли обяснява с този факт отсъствието на радиоконтакти с извънземните цивилизации? Те просто нямат нужда да използват бавните, подложени на смущения и изискващи гигантски количества енергия електромагнитни вълни, ако вече владеят торсионните технологии. По-скоро те просто се включват към торсионното поле на Вселената и получават цялата им необходима информация.

По-нататъшният преход на материята от виртуално в реално състояние става в резултат на спонтанни флуктуации или под въздействието на вече родена от вакуума материя. Раждането на реална материя от вакуума означава преход към четвъртото ниво на реалността.

"Експериментите показват, че основният инструмент на психофизиката е човешкото съзнание, което е способно да се "включва" в първичното поле на въртене (полето на Съзнанието) и чрез него да въздейства на "грубите" нива на реалността - плазма, газ, течност и твърдо тяло. Напълно вероятно е във вакуума да съществуват критични точки (точки на бифуркация), в които всички нива на реалност да се проявяват едновременно във виртуален образ. Достатъчно е дори незначително въздействие върху тези точки чрез "полето на съзнание" и развитието на събитията ще доведе до раждане или на твърдо тяло, или на течност, или на газ и т.н."

Съществуването на явлението телепортация на предмети показва възможността за "изчезване във вакуума" и "раждане от вакуума" не само на елементарни частици и античастици, но и на по-сложни физически обекти, представляващи огромна подредена съвкупност от такива частици. Трябва да отбележим, че освен гравитационното и електромагнитното полета, теорията на физическия вакуум отделя особена роля на полето на съзнанието, чийто физически носител е инерционното поле (торсионното поле). Не е изключено явлението телекинеза (преместване на предмети с различна природа чрез психофизическо усилие) да се обясни със способността на човека да въздейства на физическия вакуум близо до предмета така, че да възникват инерционни сили и полета, предизвикващи движението на предмета.

Добро потвърждение на такива парапсихологически феномени са Саи Баба и Ури Гелер.

"Саи Баба притежава такава сила на мисълта, че може да влияе на съзнанието на свободните частици и да ги подтиква да се съединяват за образуването на материя. Той е способен да влага информация в електроните и протоните, така че те да се съединяват по определен начин и да създават различни елементи".

Със силата на мисълта той материализира различни тела и предмети - сол, камъни, медальони, обици и др., а също плодове, бонбони, масло и ги раздава на присъстващите. Неговият необикновен дар е известен вече почти 50 години и е документално потвърден от учените. "Във физическата основа на тези феномени лежи нов тип фундаментални явления - способността на човека да създава биогравитационно поле и да черпи енергия от състояние, наречено "биовакуум".

А ето какво пише за срещата си със Саи Баба известният учен Лайъл Уотсън: "По време на моето пътешествие из Индия видях човек, умеещ да сътворява почти всички чудеса на Христос. … Той превръщаше камъни в сладкиши, цветя - в скъпоценни камъни, въздуха - в свещена пепел и лекуваше с докосване или от разстояние".

Удивителни резултати при телекинеза демонстрира Ури Гелер. Само със силата на мисълта си той огъва метални предмети, изтрива магнетофонни записи, заставя предметите да изчезват и отново да се появяват. Руските учени с помощта на рентгенов спектрален микроанализатор изследват лъжичката от метална сплав, деформирана в резултат от въздействието на феномена Ури Гелер. "В средата на прегънатата част на лъжичката е открита зона, на чиято граница и близо до нея е станало преразпределение на концентрацията на елементите на сплавта. В областта на деформация структурата е станала по-дребно дисперсна, с множество специфични микропукнатини близо до зоната. Сложната картина на проявените изменения прилича на термично въздействие, което преминавайки по локалната зона, е довело до "нагар".
                                                                      Гласувай:
1
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: budha1
Категория: Други
Прочетен: 978303
Постинги: 429
Коментари: 28
Гласове: 121
Архив
Календар
«  Октомври, 2020  
ПВСЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031